Legislație - ROF


APROBAT,

A.S.A.S - BUCUREŞTI

PRESEDINTE,

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL STAŢIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE

BLAJ

CAP. I. Dispozitii generale

STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ, jud.Alba este persoana juridica romana, organizata ca institutie de drept public, din domeniul agricol, avand ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare.(art.34 alin.1 Legea nr. 45/2009)

Unitatea îşi desfasoara activitatea in baza urmatoarelor acte normative:

 • HG nr.27/2002 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul viticulturii prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă din domeniul viticulturii.
 • Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
 • Legii 72/2011 de modificarea a legii 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare;
 • O.G. nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finantate integral din venituri extrabugetare cu modificarile ulterioare;
 • Normelormetodologicedeaplicarea OrdonanteiGuvernuluinr.14/1998privindutilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice aprobate prin Ordinul nr. 145/1998 si prin HG nr.361/1999;

In scopul realizării principalului său obiect de activitate – cercetare-dezvoltare şi in concordanta cu legislatia aplicabila în vigoare, S.C.D.V.V - Blaj se află in subordinea ASAS, care la rândul său colaboreaza cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu Ministerul Mediului, cu Academia Romana, cu Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole, precum si cu alte institutii şi organizatii pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate.       

(1)A.S.A.S este organizată şi funcţionează potrivit Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Statutul propriu.

Sediul STATIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE BLAJ  este in Blaj, str. Gh. Baritiu nr.2, cod postal 515400, jud. Alba.

CAP. II. Scopul si obiectul de activitate

            Statiunea este înfiintata în scopul desfãsurãrii activitãtii de cercetare stiintificã si dezvoltare tehnologicã în domeniul viti-vinicol, participării la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului National de cercetare stiintificã si a altor Programe de cercetare pentru domeniul său de activitate.

            In conformitate cu dispozitiile art.32 alin.(1) si (2) din Legea nr.45/2009: „(1) Obiectivele activitatii unitatilor de cercetare-dezvoltare sunt: cercetarea fundamentala si cercetarea aplicativa; dezvoltarea tehnologica si inovarea; producerea, multiplicarea si comercializarea de seminte, material saditor, animale de rasa si alte produse specifice profilului de activitate; transferul tehnologic al rezultatelor cercetarii; instruirea profesionala; servicii de consultanta si expertiza; editarea de publicatii; relatii stiintifice internationale; relatii de cooperare si de comert interior si exterior; alte obiective ce decurg din activitatea specifica unitatilor de cercetare-dezvoltare, inclusiv activitati de cooperare sau de asociere cu alte institutii, organizatii si operatori economici din tara si din strainatate.

         (2) Unitatile de cercetare-dezvoltare pot sa isi dezvolte retele de extensie a rezultatelor cercetarii si de verificare a unor tehnologii. „

 1. Activitãti de cercetare – dezvoltare:
 2. - cercetare de bazã si orientatã, realizatã în scopul cresterii nivelului cunostintelor în domeniul propriu sau în domenii conexe ale stiintei si tehnicii: viticulturã; vinificatie; crearea de soiuri noi şi clone de vitã de vie, ameliorarea sortimentului actual; organizarea, amenajarea si ameliorarea terenurilor pentru viticulturã; producerea materialului săditor viticol liber de viroze din categorii biologice superioare, fertilizarea plantatiilor viticole, producerea de vinuri si bãuturi alcoolice; protectia mediului înconjurãtor în legãturã cu activitatea viti-vinicolã; metode de analizã si investigare în viticulturã si vinificatie din podgoriile din Transilvania.
 3. - cercetare aplicativã de tip precompetitiv prin realizarea de modele si poligoane experimentale, statii pilot, creatii, perfectionarea metodelor, tehnologiilor si creatiilor existente.
 4. - cercetãri aplicative în vederea elaborãrii tehnologiilor de cultură a viţei de vie şi de vinificare adaptate conditiilor specifice arealelor din zonele de activitate, retehnologizarea si modernizarea sectoarelor, întreprinderilor si unitãtilor economice: - în viticulturã, în producerea materialului sãditor viticol, în vinificatie si producerea de vinuri şi sucuri;
 5. - elaborarea de studii, strategii, diagnoze si prognoze privind dezvoltarea domeniului stiintei si tehnologiei, în viticulturã, vinificatie si producerea de vinuri, bãuturi alcoolice şi nealcoolice (sucuri);
 6. - elaborarea de proiecte, de standarde de ramurã privind materialul sãditor viticol, struguri de masã si pentru vin, vinuri si bãuturi pe bazã de must, vin, struguri;
 7. - cercetarea fundamentalã si aplicativã desfãsuratã prin contracte directe si colaborari: în viticulturã; în vinificatie si producerea de vinuri, băuturi alcoolice şi nealcoolice; organizarea, amenajarea si ameliorarea terenurilor pentru viticulturã; protectia mediului si a ecosistemului viticol etc.;
 8. - producerea si valorificarea materialului sãditor, a strugurilor de masă, a vinurilor şi bãuturilor nealcoolice, a produselor secundare din vinificaţie, a materialelor oenologice;
 9. - valorificarea bunurilor materiale disponibilizate.
 1. Activitãti conexe activitãtii de cercetare-dezvoltare
 2. - acordarea de asistentã tehnicã si consultantã în producerea materialului sãditor viticol certificat, organizarea, amenajarea si ameliorarea terenurilor, înfiintarea, organizarea şi exploatarea plantatiilor viticole, prelucrarea strugurilor şi producerea vinurilor curente de masă, VS, DOC, IG;
 3. - furnizarea de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau oricãror beneficiari interesati: expertize de specialitate, prestatii privind înfiintarea si exploatarea plantatiilor viticole, producerea vinurilor si bãuturilor nealcoolice etc.
 4. - elaborarea la cerere şi contracost a unor studii de fezabilitate şi efectuarea de analize şi teste în domeniul de activitate viti-vinicol.
 1. Formarea si specializarea de cercetãtori şi de cadre de specialitate în domeniul propriu de activitate: cursuri de tehnică experimentală viti-vinicolă, control al calităţii produselor viti-vinicole, doctorat, specializãri şi stagii de documentare si perfectionare în tarã si strãinãtate.
 1. Relatii de cooperare stiintificã internationalã cu institutii de cercetare si învãtãmânt: privind tematica în domeniu.
 1. Activitate de valorificare a rezultatelor cercetãrii;

            -  multiplicarea si difuzarea în producţie a creatiilor biologice (material sãditor, bazenţi selecţionaţi, biostimulatori);

            - elaborarea, editarea si difuzarea rezultatelor stiintifice prin materiale tipãrite, audio si vizuale;

- desfacerea produselor din activitatea de cercetare - dezvoltare si prestatii;

 1. Activitate de comert interior si exterior direct si prin comision :

-  în legãturã cu domeniul sãu de activitate.

 1. Participarea si organizarea de concursuri si expozitii interne si internationale : în domeniu de activitate.
 1. Executarea de lucrãri si investitii în viticulturã si vinificatie, mica productie de utilaje si instalatii specifice, actiuni sociale (cantinã, cazare, sectoare anexe etc.) si orice alte activitãti menite sã asigure folosirea bazei materiale si îmbunãtãtirea activitãtii de bazã.
 2. Alte activitãţi ce decurg din obiectul de activitate specific.

CAP. III. Patrimoniu

           Conform bilanturilor contabile la data de…………., Statiunea are active imobilizate in suma ....................  RON si active circulante in valoare de ...... RON.

Patrimoniul funciar al Statiunii este de ........ ha, teren in administrare

Modificãrile în destinatia fondului funciar al Statiunii se inainteaza si avizeazã de cãtre ASAS care le înainteazã spre aprobare organelor în drept.

            In exercitarea drepturilor sale, Statiunea foloseste si dispune, iar dupã caz posedã, în conditiile legii, bunurile aflate în patrimoniul său sau in administrarea sa, în scopul realizãrii obiectului de activitate si beneficiazã de rezultatele utilizãrii acestora.

            Statiunea administreazã cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publicã a statului şi are în proprietate privată şi alte bunuri dobândite. Bunurile proprietate publicã şi privată precum si cele dobândite sunt în administrarea statiunii si se evidentiazã distinct în patrimoniul său.

            Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fondurile publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite dacã prin contract nu se prevede altfel si se înregistreazã în evidenta contabilã a statiunii.

            Concesionarea sau închirierea unor servicii, activitãti sau bunuri din patrimoniu se poate face în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãtii de cercetare - dezvoltare si al cresterii eficientei  economice a activitãtii statiunii, în conditiile prevederilor legale corespunzãtoare si cu aprobarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice. Patrimoniul statiunii poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAP. IV. Structura organizatoricã si functionalã a S.C.D.V.V- Blaj

Statiunea are în cadrul structurii sale organizatorice laborator de cercetare, baze experimentale de cercetare-dezvoltare, sectoare, compartimente, aparat funcţional si unitati de prezentare si desfacere.

 1. Activitatea de cercetare ştiinţifică – se desfăşoară, pentru dezvoltarea viticulturii din centru Transilvaniei, în cadrul- Laboratorului de cercetare Viticultură – vinificaţie compus din următoarele colective:

- Colectivul „Agrochimia si fiziologia viţei de vie”

- Colectivul „Protectia plantelor”;

- Colectivul „Agrotehnica viticolă”;

- Colectivul „Material săditor viticol”;

- Colectivul „Ameliorarea viţei de vie”;                                                

- Colectivul „Vinificaţie-Staţie de vinificaţie”;  

 1. Activitatea de dezvoltare se desfãşoarã în urmãtoarele subunitãţi :
 • Baza experimentala material săditor viticol – Blaj
 • Baza experimentala viticolă – Crăciunelu de Jos-Ciumbrud
 • Baza experimentala material săditor pomicol- Aiud
 1. Aparatul funcţional, care cuprinde :

 - Compartimentul financiar-contabil ;

 - Biroul resurse umane-salarizare-administrativ;     

 - Compartimentul achiziţii publice;                                                            

 - Compartimentul juridic;

 - Compartimentul- audit

     Compartimentele de muncă îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a Consiliului de administraţie, a directorului statiunii si a sefilor de compartimente.

(1) Statiunea poate înfiinţa în cadrul structurii sale organizatorice şi alte compartimente fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului de activitate, cu aprobarea A.S.A.S - Bucureşti.

(2) Modificările sau completările în structura organizatorică a Statiunii se propun de directorul unitatii, se avizează de Consiliul de administraţie şi Consiliul ştiinţific şi se aprobă de A.S.A.S - Bucureşti.

Subunităţile din structura organizatorică a Statiunii răspund în faţa Consiliului de administraţie, Consiliului ştiinţific şi a directorului, de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate acestora.

Organigrama unităţii este anexă la prezentul regulament.

CAP. V. Organele de conducere:  sarcini şi atribuţii

            Conducerea S.C.D.V.V. BLAJ, este asiguratã de:

 • consiliul de administratie;
 • consiliul ştiinţific;
 • director

Consiliul de administraţie

             Consiliul de administratie este organul de conducere al unităţii, format din 5 membri, numiţi prin decizie a Preşedintelui A.S.A.S - Bucureşti pentru o perioadă de 4ani cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

            Structura Consiliului de administraţie este următoarea:

 • 1 preşedinte;
 • 4 membri 

Din Consiliul de administratie fac parte de drept:

 1. a) directorul Statiunii S.C.D.V.V. BLAJ– presedinte ;
 2. b) secretarul stiinţific;
 3. c) un reprezentant al Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice;
 4. d) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale;
 5. e) 1 membru angajat al unităţii de cercetare – dezvoltare;

Din Consiliului de Administraţie al unităţii fac parte salariaţi cu funcţii de conducere şi execuţiecu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin decizia Preşedintelui ASAS pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face de către Preşedintele A.S.A.S, la propunerea directorului Statiunii pentru abateri grave, absenţe nemotivate sau pentru neîndeplinirea îndatoririlor ce le revin. De asemenea, revocarea membrilor Consiliului de Administraţie are loc şi în cazul pensionării şi a încetării contractului individual de muncă la instituţia pe care o reprezintă în cadrul Consiliului de Administraţie respective. Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie încetează şi prin prezentarea demisiei către organismul, care a făcut numirea, respectiv A.S.A.S.

Membrii Consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.

Persoanele numite ca membri ai Consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două Consilii de administraţie (institut sau staţiuni) şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care statiunea are relaţii contractuale sau interese concurente.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul (soţia), copii ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelasi profil sau cu care statiunea se află în relaţii comerciale directe.

La şedinţele Consiliului de administraţie sunt invitati şi sindicatul sau persoane din afară, care au tangenţă cu problema pusă în discuţie, fără a avea drept de vot.

Consiliului de Administraţie are în principal următoarele atribuţii:

 1. a) aprobă, la propunerea Consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare ale statiunii, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală în domeniul cercetării viti-vinicole;
 2. b) propune, fundamentat, modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a statiunii, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
 3. c) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi rectificarea de buget care se depune la S.A.S în vederea aprobării, conform reglementărilor legale;
 4. d) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, pe care le supune spre aprobare A.S.A.S şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de statiune în anul precedent;
 5. e) analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de statiune şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
 6. f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de statiune;
 7. g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi asocierea în participaţiune sau închirierea unor bunuri din patrimoniul statiunii, în condiţiile legii, cu aprobarea ASAS;
 8. h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
 9. i) aprobă volumul creditelor bancare şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
 10. j) negociază contractul colectiv de muncă;
 11. k) propune, fundamentat, scoaterea la concurs a posturilor vacante şi a celor nou create în domeniul cercetãrii – dezvoltãrii ale statiunii, pentru promovare în grade profesionale de CS I şi CS II şi le supune aprobarii ASAS;
 12. l) aprobă criteriile şi comisiile de concurs din componenţa statiunii, pentru ocuparea posturilor vacante;
 13. m) analizeazã şi avizeazã rapoartele anuale privind activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare,;
 14. n) avizeazã şi supune spre aprobare de cãtre ASAS propuneri de colaborare sau asociere în participaţiune sau în parteneriat public-privat cu alte unitãţi de cercetare, de învãţãmînt sau cu agenţi economici pentru realizarea de servicii sau activitãti de producţie, în scopul transferului rezultatelor activitãţii de cercetare – dezvoltare şi obţinerii de beneficii reciproce, potrivit ROF propriu şi a prevederilor legale;
 15. o) avizeazã componenţa consiliului de administraţie, a consiliului ştiintific, organigrama, statul de funcţiuni şi regulamentul de organizare şi funcţionare al staţiunei şi le supune aprobãrii ASAS;
 16. p) rãspunde faţã de A.S.A.S pentru activitatea proprie şi pentru activitãţile de cercetare-dezvoltare desfãşurate în staţiunea de cercetare – dezvoltare;
 17. r) propune spre aprobare deplasãrile în strãinãtate pentru personalul din statiune;
 18. s) exercită orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.

            Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare avizat si aprobat de ASAS.

            Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea statiunii, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.

            Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele statiunii o cere, la convocarea preşedintelui sau la solicitatea unei treimi din numărul membrilor săi.

            Dezbaterile Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele desemnat.

            Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 3/4 din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa Consiliului de administraţie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 5 zile, având aceeaşi ordine de zi.

            Hotărârile Consiliului de Administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

            La şedinţele Consiliului de administraţie participă, în calitate de invitat, un reprezentant al sindicatului sau al salariaţilor în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat, fără drept de vot.

            Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului statiunii.

            Membrii Consiliului de administraţie care s-au împotrivit luării unor decizii ce s-au dovedit păgubitoare pentru statiune nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de Procese verbale ale Consiliului de administraţie.

            Membrii Consiliului de administraţie care nu respectă prevederile de mai sus răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate statiunii ca urmare acestui fapt.

            In primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administraţie prezintă A.S.A.S un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate şi B.V.C pe anul în curs.

            Secretariatul Consiliului de administraţie este asigurat de Statiune prin secretar numit prin decizia directorului, dintre salariaţii Staţiunii.

            Atribuţiile secretarului sunt următoarele:

            - primeşte materialele ce urmează să fie supuse discutării şi aprobării în şedinţe;

            - împreună cu preşedintele  întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor;

            - pune la dispoziţia membrilor Consiliului de administraţie ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte;

            - anunţă membrii Consiliului de administraţie orice schimbare a datei şedinţelor ordinare, din motive obiective şi şedinţele extraordinare;

            - întocmeşte procesul verbal de şedinţă pe care îl semnează;

            - prezintă procesul verbal membrilor Consiliului de administraţie pentru a fi însuşit şi semnat;

            - redactează hotărârile şedinţelor Consiliului de administraţie, le prezintă preşedintelui pentru semnare şi le comunică compartimentelor sau salariaţilor care răspund de aducerea la îndeplinire;

            - menţionează pe fiecare material discutat hotărârea Consiliului de administraţie şi şedinţa în care a fost luată;

            - îndosariază şi păstrează materialele supuse discuţiei şi aprobării Consiliului de administraţie;

- redactează copii extras din Procesul verbal de şedinţă ori de câte ori este nevoie, precum şi alte asemenea documente;

            - păstrează secretul şedinţelor Consiliului de administraţie;

            - prezintă numai cu aprobarea preşedintelui Consiliului de administraţie procesele verbale de şedinţa ale Consiliului de administraţie persoanelor din instituţiile care solicită acest lucru.

 

CAP. IX. Dispozitii finale

            Prezentul regulament de organizare si functionare a fost analizat şi avizat de Consiliului de administraţie si se aprobă de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice.

            Modificãrile si completãrile Regulamentului de organizare si functionare se pot face ori de câte ori apar noi reglementări legale care se referă la activitatea Statiunilor de cercetare, la iniţiativa Consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative în vigoare şi aprobarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice.

            Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare se aplicã reglementãrile, care potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile statiunilor de cercetare.

Conducerea statiunii, în sprijinul activităţii sale poate numi prin decizii comisii pe domenii de activitate.

            Cunoaşterea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare este obligatorie la toate nivelele ierarhice.

Atribuţiile şi răspunderile compartimentelor de muncă din prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se aduc la îndeplinire de către salariaţii unităţii, fiind evidenţiate în fişele postului şi caietele de sarcini care fac parte integrantă din acest Regulament.

            Prezentat şi aprobat în şedinta Consiliului de administraţie din ___.____.20___.

DIRECTOR,