Legislație - Protecția datelor


GDPR – Global Data Protection Regulation

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

În acest sens GDPR:

  • Impune adoptarea unui set de măsuri cu caracter OBLIGATORIU.
  • Recomandă foarte ferm o serie de principii de conduită și măsuri de protejare a datelor a căror respectare trebuie să le puteți dovedi în cazul unui control.
  • Stabilește niște sancțiuni extrem de severe pentru a se asigura luarea în serios a protecției datelor de către operatori.

 DISPOZIȚIA NR. 1224DIN 07 SEPTEMBRIE 2018  privind adoptarea Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2018-2020, a Planului de integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul SCDVV Blaj                

Directorul SCDVV Blaj, Dr.Ing.Tomoiagă Lucia Liliana, în temeiul Legii nr. 45/2009 privind cercetarea științifică,              

Având în vedere prevederile:              

a)Hotărârii Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public și              

  b)Hotărârea nr. 599/2018 privind aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materiarizării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare.              

Ținând seama de implementarea SNA 2018-2020 la nivelul SCDVV Blaj, avem ca principalele obiective:a)Identificarea resurselor umane potrivite pentru coordonarea și asigurarea expertizei în cadrul SNA 2018-2020;b)Redactarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2018-2020;c)Realizarea analizei riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;

d)Elaborarea planului sectorial propriu anti-corupție;e)Redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;f)Informarea anticorupție a angajaților;g)Redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial propriu;h)Identificarea problemelor în implementarea Legii nr.251/2004;i)Analiza măsurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de SCDVV Blaj.  

 DIRECTORUL SCDVV Blaj

D I S P U N E:              

Art.1.-Se aprobă Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2018-2020 (SNA), prevăzută la anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.              

Art.2.-Se aprobă Planul de Integritate privind Strategia națională anticorupție pe perioada 2018-2020 (SNA), prevăzută la anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.              

Art.3.-(1)Se constituie Grupul de lucru pentru implementarea la nivelul SCDVV blaj a SNA 2018-2020, în următoarea componență:              

1.Vaida Maria Camelia - consilier juridic, expert, consilier de etică.              

2.Moldovan Cătălina Eugenia - inspector Resurse Umane, responsabilă cu implementarea accesului la informații și transparență decizională.               (2) Se desemnează D-na Vaida Maria Camelia, în calitate de coordonator al planului sectorial de acțiune pentru implementarea, la nivelul SCDVV Blaj a SNA 2018-2020.              

(3)Se desemnează D-na Moldovan Cătălina Eugenia, în calitate de Inspector Resurse Umane, care va asigura legătura cu Secretariatul tehnic al SNA.              

Art.4.Membrii Grupului de lucru au, în principla, următoarele atribuții:              

a)-elaborarea listei cu principalele atribuții ale instituției;              

b)-elaborarea multi-criterială a atribuțiilor;              

c)-elaborarea raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere a acestora;              

d)-elaborarea planului sectorial propriu anti-corupție;              

e)-redactarea autoevaluării măsurilor anticorupție preventive și a indicatorilor aferenți;              

f)-informarea anticorupție a angajaților;              

g)-redactarea și transmiterea raportului anual privind implementarea planului sectorial propriu;              

h)-identificarea problemelor în implementarea Legii nr. 251/2004;              

i)-analiza măsurilor suplimentare anticorupție ce pot fi implementate de SCDVV Blaj.                                   

                                                                                           DIRECTOR                                        

Contrasemnează, avizând pentru legalitate               Dr.Ing.Tomoiagă Lucia Liliana                          

cons.juridic Vaida Maria Camelia