Legislație -


 

Consiliul de Administratie al SCDVV Blaj

Director Dr. ing Liliana Lucia Tomoiagă- Președinte CA

Director Științific Dr. ing Maria Comșa- membru CA

Sef fermă viticolă ing. Budiu Viorel- membru CA

Reprezentant ASAS ing.Heiz Minerva- membru CA

Reprezentant MADR ing Diaconeasa Ionuț- membru CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE AVERE

Subsemnata, TOMOIAGĂ LILIANA-LUCIA, având funcţia de Director, la Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticutura si Vinificatie Blaj ,  CNP -, domiciliul, str. Gh Baritiu nr 2 Blaj jud. Alba -cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere
că împreună cu familia1) deţin următoarele:
    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.
 
 1. Bunuri imobile
 1. Terenuri
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
 
Adresa sau zona
Categoria*
Anul dobândirii
Suprafaţa
Cota-parte
Modul de dobândire
Titularul[1])
  Blaj, Str. Al Golescu nr. 21
3
1995
1437
1/1
Legea 18/1991
Tomoiagă IoanTomoiagă Liliana
Sat Lupu,Comuna Cergău Mare
3
2003
1852
1/1
Cumpărare
Tomoiagă LilianaTomoiaga Ioan
Micăsasa jud. Sibiu
1
2004
3700
1/1
Cumpărare
Tomoiagă LilianaTomoiaga Ioan
    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
 
 1. Clădiri
 
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.
 
Adresa sau zona
Categoria*
Anul dobândirii
Suprafaţa
Cota-parte
Modul de dobândire
Titularul2)
Blaj, str. Gh. Golescu nr 21
2
1995
1375,5
1/1
Construire
Tomoiagă LilianaTomoiaga Ioan
Sat Lupu, comuna Ceregău Mare,
3
2003
122,4
1/1
Cumpărare
Tomoiaga LilianaTomoiagă Ioan
Cluj, - Aurel Vlaicu nr 36 Bl V4 ap 12
1
2007
48.9
1/1
Cumpărare
Tomoiaga LilianaTomoiagă Ioan
    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.
 
 1. Bunuri mobile
 2. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
 
Natura
Marca
Nr. de bucăţi
Anul de fabricaţie
Modul de dobândire
Autoturism
Wolkswagen
1
2008
Cunpărare
Autoturism
Hyundai
1
2011
Cumparare Second Hand
         
         
         
         
 
 1. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro
 
Notă:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.
 
Descriere sumară
Anul dobândirii
Valoarea estimată
     
     
     
     
     
 
 1. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni
 
Natura bunului înstrăinat
Data înstrăinării
Persoana către care s-a înstrăinat
Forma înstrăinării
Valoarea
         
         
 
 
 
 1. Active financiare
 
 1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
 
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
 
Instituţia care administrează şi adresa acesteia
Tipul*
Valuta
Deschis în anul
Sold/valoare la zi
BRD
(2)
-
2019
60.000 €
         
         
         
         
         
         
 
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).
 
 1. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
 
Notă:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.
 
Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut
Tipul*
Număr de titluri/ cota de participare
Valoarea totală la zi
       
       
       
       
       
       
 
*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
 
 
 1. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.
 
 1. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
 
Notă:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
 
Creditor
Contractat în anul
Scadent la
Valoare
       
       
       
       
       
 
 1. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*
 
Cine a realizat venitul
Sursa venitului:numele, adresa
Serviciul prestat/Obiectulgenerator de venit
Venitul anual încasat
1.1. Titular
     
       
1.2. Soţ/soţie
     
       
1.3. Copii
     
       
 
*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.
 
 
 
 
 1. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)
 
Notă:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.
 
Cine a realizat venitul
Sursa venitului: numele, adresa
Serviciul prestat/Obiectul generator de venit
Venitul anual încasat
1. Venituri din salarii
1.1. Titular
     
Tomoiagă Liliana -Lucia
S.C.D.V.V. Blaj
Dr.inginer/Director
 44.756
1.2. Soţ/soţie
     
Tomoiagă Ioan
Colegiu National “I.M. Clain”S.Bărnuţiu, 2
Profesor /Director
34.495
       
1.3. Copii
     
       
2. Venituri din activităţi independente
2.1. Titular
     
       
2.2. Soţ/soţie
     
.....Tomoiagă Ioan
70 buc. Stupi albine
Vanzare stupi
17.500 lei
3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
3.1. Titular
     
       
3.2. Soţ/soţie
     
       
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
     
       
4.2. Soţ/soţie
     
       
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
     
       
5.2. Soţ/soţie
     
       
6. Venituri din activităţi agricole
6.1. Titular
     
       
6.2. Soţ/soţie
     
 
 
 
 
Cine a realizat venitul
Sursa venitului: Nume, adresa
Serviciul prestat/obiectul generator de venit
Venitul anual încasat
7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular
     
       
7.2. Soţ/soţie
     
       
7.3. Copii
     
       
8. Venituri din alte surse
8.1. Titular
     
Vanzare imobil casa mostenire Str. C.A. Rosetti nr 4 Blaj jud Alba
   
40,000 €
8.2. Soţ/soţie
     
       
8.3. Copii
     
       
 
Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.
 
Data completării
Semnătura
 
 
                              10.06.2022
…………………………